Kauai Honeymoon 2008 - moonshine

Modern day dinosaur prints (Lydgate Beach, Kauai)